CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Propuneri din partea Consiliului Economic pentru Planul de Acțiuni al Guvernului 2019-2020

În cadrul consultărilor publice, organizate de ministere și Cancelaria de Stat, experții Secretariatului au propus includerea în Planul de Acțiuni al Guvernului a unui șir de subiecte puse în discutate pe platforma Consiliului Economic. Printre acestea:

Aprobarea regulamentului privind executarea funcțiilor ministerelor care țin de monitorizarea indicatorilor internaționali și a percepției cetățenilor și comunității de afaceri. Un alt subiect ține de elaborarea unui mecanism de asigurare a interacțiunii la distanță a persoanelor fizice și juridice cu autoritățile publice.

O propunere pentru Planul de Acțiuni ține de modificarea cadrului normativ în vederea recunoașterii unilaterale a semnăturilor electronice ale prestatorilor de servicii de încredere din UE, care sunt conformi cu Regulamentul UE Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Experții mai propun identificarea soluțiilor de digitalizare a relațiilor G2B (Guvern – Business), printre care: înregistrarea și radierea on-line a întreprinderilor, dezvoltarea unei platforme on-line pentru accesarea datelor deținute de registrele publice electronice despre agenții economici, implementarea instrumentelor TIC în domeniul asistenței medicale etc.

Se mai propune modificarea cadrului normativ, în vederea asigurării accesului automatizat al băncilor la datele cu caracter personal din resursele deținute de Agenția Servicii Publice, în contextul respectării cerințelor impuse față de operatorii de date cu caracter personal.

Un alt subiect ține de elaborarea și promovarea modificărilor legislative în scopul  extinderii aplicării analizei impactului asupra domeniului financiar (bancar şi  nebancar) și asigurarea respectării rigorilor analizei impactului de către toți subiecții cu drept de inițiativă legislativă.

Integrarea ultimelor 3 rapoarte electronice statistice și financiare (din 26 existente) pe platforma ghișeului unic în raportare (raportare.gov.md) și identificarea măsurilor prioritare în vederea creșterii ponderii plăților electronice și aprobarea unui plan de acțiuni, cu implicarea Băncii Naționale și altor instituții responsabile – de asemenea sunt propuse pentru a fi incluse în Planul de Acțiuni.

Modificarea legislației în vederea asigurării accesului la consiliile de soluționare a disputelor pentru toate persoanele supuse controlului fiscal și vamal, prin excluderea plafoanelor minime ale obligațiilor fiscale și vamale ce pot fi examinate în cadrul consiliilor, trebuie să constituie subiectul unor discuții în cadrul dezbaterilor pe marginea politicii fiscale. Acest lucru l-a menționat ministrul finanțelor care spune că ține foarte mult la discutarea acestui subiect propus de Consiliul Economic.

Optimizarea modului de evaluare a mărfurilor în vamă – încă un subiect pentru Planul de Acțiuni al Guvernului care poate fi soluționat rapid prin aprobarea Hotărârea Guvernului nr. 974  din 15.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.

Alte propuneri au ținut de simplificarea procedurilor de export pentru trimiterile poștale de mărfuri a căror valoare facturată per livrare nu depășește suma de 1000 euro, prin depunerea unei singure declarații vamale pentru toate tranzacțiile operate în decurs de o lună. Această reformă poate ajuta la dezvoltarea micului business în Moldova, au menționat experții.

Experții mai propun pentru Planul de Acțiuni asigurarea colaborării cu comisiile parlamentare de profil în vederea organizării consultărilor și promovării proiectului de lege nr. 169 din 25.05.2018, în scopul facilitării accesului la apă pentru irigare.

Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării clare și  echitabile a tarifelor pentru serviciile de epurare a apelor uzate, deversate în sistemul de canalizare. O propunere foarte utilă a menționat în cadrul dezbaterilor Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. E nevoie de o singură formulă de calcul a tarifelor pentru a asigura transparența pentru toți actorii acestei piețe.

Alte subiecte țin de: extinderea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare; aprobarea cadrului normativ secundar și modificarea cadrului normativ secundar în vederea facilitării plasării pe piața internă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților marcați cu mențiunea „CE”; colaborarea cu comisiile parlamentare de profil în vederea organizării consultărilor și promovării proiectului de lege nr. 115 din 10.04.2018, privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.