CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Grupurile de lucru

Consiliul este condus de Prim-ministru și se întrunește la inițiativa Prim-ministrului. Întrunirile plenare, în componență deplină a Consiliului poartă un caracter de organizare, planificare și raportare a activității Consiliului.

Suplimentar, în cadrul ședințelor plenare sunt discutate și cele mai complexe probleme, care necesită atenția specială a Prim-ministrului. Activitatea Consiliului se bazează pe principiul libertății de exprimare și transparenței în dezbateri.

Pentru realizarea eficientă a activității, din anul 2016 în cadrul Consiliului au fost create grupuri de lucru tematice permanente și grupuri de lucru temporare (ad-hoc). Fiecare grup este coordonat și condus de un membru al grupului de lucru, ales cu votul majorității simple.

La ședințele grupurilor de lucru sunt invitați toți membrii permanenți ai Consiliului, și conform practicii anului 2016, preponderent participă acei membri, activitatea cărora are tangență cu tema dezbătută în ședință.

În prezent în cadrul Consiliului Economic activează următoarele grupuri de lucru:

GL1 „Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială”, include subiecte: optimizarea controalelor de stat, optimizarea administrării fiscale, optimizarea eliberării actelor permisive, facilitarea comerțului interior, și altele. Președinta grupului – Mila Malairău, directoarea executivă a Camerei de Comerț Americane în Moldova.

GL2 „Facilitarea către tranziția verde și comerțul transfrontalier”, include subiectele precum: optimizarea administrării vamale, facilitatea eliberării actelor permisive pentru export, sporirea competitivității și calității produselor autohtone, valorificarea oportunităților DCFTA, implementarea TARIM, tranziția la economia verde și altele. Președinta grupului – Mariana Rufa, directoare executivă a Asociației Businessului European în Moldova.

GL3 „Stimularea și menținerea investițiilor private”, va include subiecte precum: crearea și optimizarea facilităților fiscale pentru investiții, facilitarea accesului la resurse financiare, îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru asigurarea concurenței loiale, dezvoltarea capitalului uman și formarea profesională conform necesităților pieței, și altele. Președinta grupului – Ana Groza, directoare executivă a Asociației Investitorilor Străini în RM.

GL4 ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”. Grupul dе Luсru va fi rеsponsabil dе idеntifiсarе a сauzelor și solutiilor pеntru oсuparеa informală și fеnomеnul “salariilor în pliс” еstimarеa impaсturilor soluliilor propusе, еlaborarеa și monitorizarеa planului dе aсțiuni în domеniu. Președintele grupului – Vladislav Caminschi director executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din RM.

GL5 „Creșterea competitivității Republicii Moldova în contextul aderării la UE”. Președintele grupului – Dan Nuțiu, Președintele executiv al Asociației Investitorilor din România în RM

GL6 “Dezvoltarea pieței muncii”. Scopul grupului este de a identifica soluții care să contribuie la armonizarea cererii și ofertei de pe piața muncii din Moldova. Președintele grupului – Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

GL7 „Consiliul Consultativ pentru ÎMM”. Minsiunea principală: identificarea problemelor-cheie, a preocupărilor și necesităților întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova. Președintele Grupului de lucru – Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, vicepreședinte – Liliana Busuioc, director executiv a Asociației Patronale Alianţa Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova.

GL8 „Consiliul consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu” – este responsabil de promovarea reformelor privind interacțiunea la distanță dintre Guvern/Business și Business/Consumatori. Președintele Grupului de lucru – Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Vicepreședinte: Marina Bzovîi, director executiv al Asociației Companiilor TIC din Moldova.

GL9 ”Abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen”. Grupul de lucru își propune să sprijine implementarea Foii de Parcurs pentru abilitarea economică a femeilor, să contribuie la crearea și promovarea politicilor sensibile la gen și a unui mediu de afaceri echitabil, incluziv și prietenos familiei. Președintele Grupului de lucru – Veronica Arpintin, Secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Procesul de lucru:

ALERTARE – Prim-ministrul, reprezentanții comunității de afaceri, alți membri al Consiliului Economic (CE), alertează Secretariatul despre impedimentele apărute în activitatea antreprenorilor și care nu sunt înlăturate de instituția de stat.

ANALIZĂ – Odată ajunsă în atenția Secretariatului, problema este studiată amănunțit. Experții colectează informația, faptele, datele și opiniile părților. Ulterior, subiectul este dezbătut în cadrul unui grup de lucru (GL) permanent sau ad-hoc. Se desemnează un expert din cadrul echipei, care coordonează procesul.

ȘEDINȚE – În timp util, membrii CE sunt anunțați despre ședința planificată a grupului de lucru și agenda acesteia. Membrii, interesați de participare în ședință, își desemnează reprezentanții. În caz de necesitate sunt invitați și alți experți, care nu sunt membri ai CE. În cadrul ședinței participanții își pot exprima deschis și liber opiniile. Ședința GL se încheie cu întocmirea unui comunicat de presă, care este plasat pe site-ul oficial al CE pentru acces public.

RECOMANDĂRI – Secretariatul CE întocmește o notă pentru Prim-ministru, prin care îl informează despre toate aspectele problemei, cu recomandări pentru acțiunile ulterioare.

INDICAȚIA PRIM-MINISTRULUI – Prim-ministrul emite o indicație către autoritatea publică, de competența căreia ține soluționarea problemei abordate. Prin aceasta, Prim-ministrul dispune implementarea, într-o perioadă determinată, a soluțiilor propuse.

MONITORIZARE – Pentru asigurarea executării indicațiilor Prim-ministrului, Secretariatul CE, la solicitarea instituțiilor responsabile, oferă acestora asistență. (ex. elaborarea proiectelor de legi, reingineria procedurilor etc. ) Echipa Secretariatului CE monitorizează procesul și oferă asistență până la soluționarea problemei. În tot acest timp, expertul Secretariatului în comunicare informează publicul larg atât despre proces, cât și despre rezultatele acestuia.